תנאי שימוש

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו מתארים את הכללים המחייבים את הגולשים באתר האינטרנט של מדטרוניק. אתר זה שייך למדטרוניק, והיא המפעילה אותו. השם מדטרוניק חל על העסק כולו, ובכלל זה על 'מדטרוניק בע"מ' ועל כל אחת מהחברות שבשליטתה, כגון חברות-הבת והסניפים שלה. הכוונה במילים 'אנו' או 'שלנו' כשהן מופיעות באתר.היא למדטרוניק. מדטרוניק מפעילה גם אתרי אינטרנט נוספים. תנאי שימוש אלו אינם חלים על אתרי אינטרנט אחרים שלנו. לפיכך על כל המבקר באתרי האינטרנט האחרים של מדטרוניק, לעיין בתנאי השימוש הייחודיים שלהם.

תנאי שימוש אלו עודכנו בפעם האחרונה בתאריך ההשקה. אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו בכל עת. אנא בִּדקו את תנאי השימוש בכל ביקור באתר האינטרנט. יש לראות בעצם שימוש באתר זה הסכמה מצידך לגרסה האחרונה של תנאי השימוש.

אודות המידע באתר אינטרנט זה

'מדטרוניק בע"מ' מממנת ומפעילה אתר אינטרנט זה. המידע המופיע באתר נמסר לידיעה כללית בלבד. כל המידע שבאתר זה אינו מהווה תחליף לקשר שלכם עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות. מדטרוניק אינה עוסקת ברפואה ואינה מספקת שירותים רפואיים או ייעוץ רפואי; לפיכך אין לראות במידע שבאתר זה משום ייעוץ רפואי. בין לצורך אבחנה וטיפול ובין לכל צורך אחר לפיכך יש לפנות תמיד, בכל שאלה או היבט רפואי אישי הכרוך בה, והנוגע לחומרים המופיעים באתר, לאנשי מקצוע בתחום הבריאות והרפואה.

מידע בענייני בריאות משתנה במהירות. משום כך עדיף לאמת תמיד ולעדכן את המידע המופיע באתר עם איש המקצוע האמון עליכם בתחום הבריאות והרפואה.

זכויות היוצרים והסימול המסחרי שלנו

החומר באתר אינטרנט זה שייך לנו או מורשה על-ידינו. החומר מוגן בחוקי זכויות יוצרים בארה"ב ובמקומות אחרים. ישנם כללים חשובים בעניין העתקת חומר זה. אפשר לשגר את החומר בדוא"ל, להורידו מהאינטרנט או להדפיס עותקים שלו באתר זה, אבל זאת אך ורק לשימוש אישי ובלתי-מסחרי. בעת שיגור בדוא"ל, הורדה מהאינטרנט או הדפסה של עותק מהחומרים שבאתר זה, חובה לכלול גם את ההצהרות בדבר זכויות היוצרים ואת ההודעות האחרות הכלולות בחומר, ובכלל זה את ההודעה בתחתית העמוד בעניין זכויות היוצרים.

אנו גם הבעלים של שמות המוצרים והשירותים שבהם אנו משתמשים באתר זה, ושמות אלו מוגנים בחוקי זכויות יוצרים בארה"ב ובארצות אחרות. הסימן ® בצידו של שם כלשהו באתר שלנו מציין את רישום הסמל המסחרי בארה"ב. הסימן ™ בצידו של שם כלשהו באתר שלנו מציין סמל מסחרי שאינו רשום. כל השמות המסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה.

בנוסף לאמור לעיל ייתכנו כללים מיוחדים לשימוש בחומר המופיע במקומות מסוימים באתר זה. כללים אלו יתפרסמו לצד החומר.

אם אתם משתמשים בחומר או בסמלים מסחריים באתר זה בדרך שאינה מותרת במפורש בתנאי שימוש אלו, או בניגוד לחוק אתם מפרים את ההסכם אתנו ואפשר שאתם מפרים חוקי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים וחוקים אחרים. במקרה שכזה, זכותכם להשתמש באתר אינטרנט זה פוקעת אוטומטית. הבעלות על החומר הנדון נשארת שלנו או של מחברי החומר שבאתר. לציין כי כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש הן זכויות שמורות.

קישורים לאתר אינטרנט זה ושימוש בסמלים של מדטרוניק

מוענק לכם בזאת היתר שאינו בלעדי, והוא מוגבל וניתן לביטול, ליצור קישור לאתר אינטרנט זה. מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת היתר זה בין בכללותו ובין בעניין השימוש בקישורים ספציפיים. זאת גם ללא כל הסבר ו/או נימוק כלשהו מצידה ומבלי שתהיה לכם זכות כלשהי ו/או מעורבות כלשהי להשפיע על עצם שיקול דעתה זה של מדטרוניק. והיה ומדטרוניק תבטל היתר זה, אתם מסכימים בזה כלהלן להסיר או לנטרל מיד כל אחד מהקישורים וכן את כלל הקישורים לאתר אינטרנט זה.

לא להציג את הקישור לאתר אינטרנט זה בצורה שתתקשר לפרסומת או שיראו בה הענקת אישור לארגון, מוצר או שירות כלשהם. כמו כן אתם מסכימים שהקישור לא יופיע באתר אינטרנט הנחשב בעיני אדם סביר כגס, משמיץ, מטריד, פוגע פגיעה בוטה או בעל כוונת זדון. בשום פנים ואופן אין "למסגר" אתר אינטרנט זה או את תוכנו או להעתיק חלקים ממנו לשרת -סרבר. אתם מסכימים לא להשתמש בלוגו או בסמל המסחרי של מדטרוניק בשום צורה שהיא בלא שתקבלו על כך אישור מוקדם שלנו בכתב.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שמדטרוניק אינה מפעילה. קישורים אלו ניתנים לנוחיותכם, אך איננו בודקים או מנטרים את החומר באתרי אינטרנט אחרים אלה וכן איננו שולטים בהם. לפיכך איננו אחראים לביצועיהם של אתרים אלו או למגעיכם העסקיים אִתם. שימושכם באתרי אינטרנט אחרים כפוף לתנאי השימוש באותם אתרים, ובכלל זה למדיניות שמירת הפרטיות שלהם.

אתרים אלו עשויים לכלול מידע על שימוש במוצרים או על שיטות טיפול של מדטרוניק שלא אושרו במדינתכם. איננו שולטים במידע מסוג זה ואיננו מאשרים אותו.

משוב ממך, הערות ורעיונות שלך

אף שאנו שמחים מאוד לקבל משוב, הערות ורעיונות מהגולשים באתר אינטרנט זה, חשוב להבין שכל מידע המועבר באמצעות אתר זה ייחשב למידע שאינו-אישי, אינו-חסוי ואיננו-בלעדי (חוץ מפרטים אישיים, כשם שמושג זה מוגדר ב'הצהרת הפרטיות' שלנו). בשגרכם אלינו באמצעות אתר זה רעיונות, מידע, ידע, טכניקות או חומר אחר, אתם מעניקים למדטרוניק היתר בלתי-מוגבל, ובלתי ניתן לביטול, להשתמש, לשכפל, להציג, ליישם, לשנות, לשדר ולהפיץ אותם רעיונות בכל אמצעי תקשורת כלשהם ואתם מסכימים שמדטרוניק חופשית להשתמש בהם לכל מטרה שהיא. זאת בלא שתהיה לכם זכות יוצרים על החומר המועבר אלינו. זאת בלא שתהיה לכם זכות יוצרים או כל זכות אחרת על החומר המועבר אלינו על ידיכם, בין במישרין ובין בעקיפין.

העדר אחריות.

כל החמרים שבאתר אינטרנט זה מוגשים לכם 'כמות שהם' ו'כפי שבנמצא'. מדטרוניק מתנערת בזאת מאחריות כלשהי, מפורשת או נרמזת, לדיוק בתכנים האמורים. כמו כן מדטרוניק אינה טוענת ואינה ערבה שלא יהיו הפרעות בשימוש באתר אינטרנט זה או שהוא יהיה חף מטעויות. לפיכך מוטלת עליכם האחריות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לוודא שתוכן כלשהו שתפיקו מאתר אינטרנט זה יהיה נקי מווירוסים או מקודי מחשב בעלי פוטנציאל הרסני, או מטעויות, שגגות, ואי דיוקים אחרים.

העדר חבות.

מדטרוניק במובן הרחב של המונח, לרבות אדם כלשהו מטעמה או חברה כלשהי הקשורה בה לא יהיו חבים כלפיכם בשום פיצוי, חסרון כיס, תשלום, חוב וכיוצ"ב. בגין נזק כלשהו שייגרם לכם או לכל צד כלשהו עקב שימושכם באתר זה או בחומר שבו, או בשל חוסר יכולתכם להשתמש בהם. הגנה זו חלה בין היתר, גם על תביעות המתבססות על אחריות, חוזה, נזיקין, חבות מוחלטת וכל תאוריה משפטית אחרת. הגנה זו חלה על מדטרוניק, משרדיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה וספקיה באשר הם. הגנה זו חלה על כל הפסד מכל סוג שהוא לרבות, נזקים ישירים או עקיפים, מיוחדים, מקריים, נסיבתיים, מתריעים ובני-עונשין, פציעה, מקרה מוות בשגגה, אבדן רווחים או נזקים הנובעים מאבדן מידע או ממכשלות עִסקיות.

עוד כללים בעניין אתר אינטרנט זה

נוסף על הכללים המפורטים לעיל ב'תנאי שימוש' וב'הצהרת הפרטיות', אפשר שתהיו כפופים לתנאים נוספים שעשויים להיות בתוקף בעת הגישה לחומר או לשירותים מסוימים באזורים מסוימים באתר אינטרנט זה. (למשל באמצעות כניסה לקישור מאתר זה). אנא קראו את 'הצהרת הפרטיות' שלנו כדי ללמוד כיצד אנו מגִנים על המידע שאנו אוספים באמצעות אתר זה ומשתמשים בו.זאת משום שאם תפרו את 'תנאי השימוש' ו/או את 'הצהרת הפרטיות', בדרך ובאופן שיגרמו לכם ו/או לצד ג' כלשהו, נזק, מדטרוניק תהיה פטורה מאחריות ו/או מחבות כלשהי לנזק זה.

זאת, בנוסף לכל פטור מאחריות ו/או מחבות כלשהי הנובעים מניסוחם של "תנאי השימוש" ו/או "הצהרת הפרטיות" וכן כאלו הנובעים מחוקיה של מדינת ישראל והנהלים המתקיימים בה בנידון.

בעצם שימושכם באתר זה אתם מסכימים בין היתר שסמכות השיפוט ומקום השיפוט היחידים לכל מחלוקת עם מדטרוניק בהקשר כלשהו לשימושכם באתר זה תהיה נתונה בידי בתי המשפט בישראל. אתם מסכימים גם להחלת סמכות משפטית אישית בבתי משפט אלו בקשר לאותו עניין. הביטוי מדטרוניק מתייחס לחברה בכללותה לסניפיה, לעובדיה, למשרדיה, למנהליה, לסוכניה ו/או לספקיה. תנאי השימוש באתר זה כפופים לחוקי מדינת ישראל.

שאלות, הערות והודעות

מדטרוניק עשויה להעביר אליכם הודעות באמצעות דוא"ל, באמצעות הודעה כללית באתר אינטרנט זה, או באמצעות הודעה בכתב לכתובת הדואר הרשומה אצל מדטרוניק. אתם רשאים להעביר הודעות למדטרוניק באמצעות שימוש בלחצן צרו קשר עם מדטרוניק או לכתובת:

מדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן
רחוב המדע 10
ת.ד. 12016 הרצלייה פיתוח 46733
טלפון :09-9724400
פקס : 09-9724430

עודכן לאחרונה: 22 September 2010

Section Navigation

בחר גודל טקסט פונט
Israel